Podmínky používání

Provozovatelem internetových stránek www.krc-cobydup.cz je o. s. CoByDup, Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9 – Kbely, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.krc-cobydup.cz. Internetové stránky www.krc-cobydup.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

 Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.krc-cobydup.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude zasahovat do bezpečnosti nebo obsahu internetových stránek www.krc-cobydup.cz nebo je jinak zneužívat, zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv, řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy, vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů, pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.krc-cobydup.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Obsah internetových stránek www.krc-cobydup.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.krc-cobydup.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.krc-cobydup.cz. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.krc-cobydup.cz