Hudební škola YAMAHA

Hudební školy YAMAHA působí po celém světě a patří se svými 700.000 žáky a 20.000 učiteli k největším organizacím svého druhu. Vznikly v Japonsku v roce 1954, od roku 1967 fungují v Německu a od roku 1994 působí v České a Slovenské republice. Zásada Hudební školy YAMAHA zní: "Není nehudebních lidí. Jsou jen nerozvinuté talenty!"Robátka (ROB)- pro děti od 4 do 18 měsíců

Podstatou je proces "volného objevování". Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Jednoduché tematicky uspořádané příběhy s písněmi a básněmi obsažené v příručce pro rodiče jsou doplněny hudbou na CD.

První krůčky k hudbě (KKK I. a III.)- pro děti od 1,5 roku do 4,5 let

Obsahem jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů - moderních zpěvníků CD s nahrávkami písní, poslechových skladeb a dalších progresivních pomůcek, je působení cílené a intenzivní.

Náhrady:

Prosíme rodiče, aby v případě absence své děti z výuky předem omlouvali. Za omluvenou lekci je považována omluva v náhradovém systému Auksys k němuž obdrží rodiče po uhrazení školného vstupní heslo. V rámci pololetí mají možnost 5 náhrad v odpovídajících kurzech HŠ Yamaha na jimi vybrané pobočce. Případná jiná kompenzace školného je možná pouze ve vážných případech na základě písemné žádosti a po doložení lékařského potvrzení.V jiných případech se úplata nevrací.